En långsiktigt hållbar verksamhet

Vårt hållbarhetsarbete bygger på vårt Miljöledningssystem, vårt Systematiska arbetsmiljöarbete, vår Egenkontroll och
en kontinuerlig uppföljning av vår leverans av kundnytta.

Nu som då

Miljöledningssystem

Det sätt vi väljer att producera och leverera våra tjänster påverkar klimatet och vår miljö. Vårt samhälle har bidragit till ett förändrat klimat och försämrad miljö främst genom användandet av fossila bränslen. Vi arbetar med att ständigt minska vår negativa miljöpåverkan för att nå en miljömässigt hållbar verksamhet.
Vi ska uppfylla alla lagar och andra krav som ställs på oss.
Vår största miljöpåverkan sker genom de transporter som våra underentreprenörer genomför. Därför är största delen av vår miljöpolicy fokuserad på hur vi agerar för att inspirera, stödja och följa upp hur våra underentreprenörer arbetar för att minska miljöpåverkan.
· Vi påverkar våra kunder att välja det alternativ med minst negativ miljöpåverkan
· Vi uppmuntrar våra underentreprenörer att investera i ny – miljövänlig teknik.
· På vår hemsida redovisar vi aktiviteter vi gör för att minska vår negativa miljöpåverkan, till exempel mängden koldioxid från våra transporter, och öka vår positiva miljöpåverkan, till exempel vår del i en ökad användning av biobränslen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vi är varandras arbetsmiljö!
Arbetsmiljöarbetet är en gemensam angelägenhet för företaget och de anställda och ska bedrivas i samverkan där alla har ansvar att medverka. Arbetsmiljöarbetet i vår verksamhet syftar till att vi inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet. En god arbetsmiljö bidrar till att vi trivs och mår bra vilket i sin tur bidrar till att vi kan prestera för att nå de mål som vi har.

Egenkontroll 

I vår Egenkontroll ingår en kontinuerlig utvärdering & uppföljning av att vi leverera den kvalité i våra uppdrag våra kunder förväntar sig. Den löpande utvärderingen & uppföljningen sker på många olika sätt, givetvis beroende av hur våra uppdrag ser ut. En gemensam faktor i utvärdering & uppföljning är en aktiv och transparent kommunikation med kund. Ett uppdrag som alla våra anställda har. Syfte med den löpande utvädringen & uppföljningen är att lösa de problem som uppstår genast, att aldrig låta något bli en ”unfinished business” som växer och till slut blir ett riktigt stort problem.
Vi arbetar på samma sätt med våra underentreprenörer.
I vår Egenkontroll ingår vårt kvalitetsarbete, som till exempel att vi följer regler för mätning av timmerlass. En inte helt vanlig med mycket viktig rutin för både säljare och köpare av timmer.